Sprawozdanie z działalności Rzecznika Praw Pasażera Kolei

przez | 8 maja 2020

Jak co roku przed końcem kwietnia Rzecznik Praw Pasażera Kolei sporządził sprawozdanie z działalności za poprzedni rok. W sprawozdaniu znajdują się dane statystyczne, wskazanie kategorii spraw najczęściej będących przedmiotem postępowań polubownych, informacje na temat czasu trwania postępowań oraz procentu spraw zakończonych uzgodnieniem akceptowalnego dla stron rozwiązania. Do sprawozdania zostały dodane zalecenia dotyczące najczęściej powtarzających się problemów.

W 2019 roku Rzecznik otrzymał 263 wnioski o wszczęcie postępowania oraz 184 inne zgłoszenia. 30% postępowań dotyczyło odwołań od wezwań do zapłaty wystawionych z powodu braku ważnego biletu, 24% odszkodowań za opóźnienie lub odwołanie pociągu, a 19% zwrotu należności za niewykorzystane bilety. Pozostałe sprawy dotyczyły m.in. obniżonego komfortu podróży lub zniszczenia bagażu.

W niemal 11% spraw Rzecznik musiał odmówić rozpatrzenia sporu. Najczęstszą przyczyną odmowy był brak wcześniejszego kontaktu pasażera z przewoźnikiem. Rzecznik może bowiem prowadzić postępowanie jedynie wówczas, gdy podróżny wcześniej podejmie próbę rozwiązania sporu poprzez bezpośredni kontakt z przedsiębiorcą.

Postępowanie prowadzone przez Rzecznika w 2019 roku trwało średnio 39 dni. Uzgodnieniem akceptowalnego rozwiązania zakończyło się 64% postępowań.

Część problemów, z którymi styka się Rzecznik, ma charakter powtarzalny. Aby w przyszłości możliwe było uniknięcie powstawania sporów w podobnych sprawach Rzecznik Praw Pasażera Kolei przygotował również zalecenia. Dotyczą one postępowania przedsiębiorców oraz pasażerów i w tym roku dotyczą m.in. sposobów rozpatrywania reklamacji oraz obowiązku weryfikacji danych podczas zakupu biletów.

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem i zaleceniami Rzecznika.

Rzecznik Praw Pasażera Kolei