Rok Rzecznika Praw Pasażera Kolei – 2/3 spraw zakończonych pozytywnie

przez | 27 stycznia 2020

W 2019 roku do Rzecznika Praw Pasażera Kolei wpłynęły 263 wnioski o wszczęcie postępowań polubownych. W przypadku 66% spraw, które zakończyły się w ubiegłym roku, postępowanie polubowne doprowadziło do rozwiązania sporu. W tej statystyce nie są uwzględnione przypadki odmowy prowadzenia postępowania lub wycofania się jednej ze stron. Postępowania polubowne pozwalają rozstrzygnąć spór znacznie szybciej niż w sądzie – w 2019 r. postępowania RPPK trwały średnio 39 dni.

Postępowania prowadzone przez Rzecznika Praw Pasażera Kolei w 2019 r. dotyczyły najczęściej odwołania od wezwań do zapłaty, przyznania odszkodowania z powodu opóźnienia lub odwołania pociągu oraz zwrotu należności za niewykorzystane bilety. Rzadziej zastrzeżenia podróżnych dotyczyły komfortu przejazdu oraz innego rodzaju zdarzeń, np. uszczerbku na zdrowiu, zniszczenia odzieży itp.

W ubiegłym roku poza 263 wnioskami o wszczęcie postępowania polubownego, Rzecznik otrzymał również 184 zgłoszenia zawierające np. skargi na działalność podmiotów rynku (przekazywane zgodnie z właściwością do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego), prośby o udzielenie informacji na temat praw przysługujących pasażerom, zasad prowadzenia postępowań polubownych lub ogólnych informacji dotyczących transportu kolejowego. W przypadku 11% spraw Rzecznik był zobowiązany do odmowy prowadzenia postępowania. Działo się tak m.in. wówczas, gdy pasażer nie skierował wcześniej reklamacji do przewoźnika, gdy wysokość roszczenia nie mieściła w granicach wyznaczonych przepisami prawa (od 10 zł do 20 000 zł) albo gdy sprawa wykraczała poza kategorie sporów objęte właściwością Rzecznika.

Rzecznik Praw Pasażera Kolei działa przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego. Zajmuje się pozasądowym rozstrzyganiem sporów pomiędzy pasażerami a przedsiębiorstwami kolejowymi. Wniosek o wszczęcie postępowania najłatwiej złożyć poprzez interaktywny formularz. Podróżni mogą także przesłać wniosek pocztą tradycyjną lub mailową, za pośrednictwem systemu ePUAP, dostarczyć go osobiście do Urzędu Transportu Kolejowego lub złożyć w jednym z oddziałów terenowych.

Pasażerowie, którzy chcą złożyć skargę lub reklamację w pierwszej kolejności powinni kontaktować się z przewoźnikiem. Jeśli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca, można skontaktować się z Urzędem Transportu Kolejowego za pomocą formularza internetowego lub wiadomości e-mail na adres pasazer@utk.gov.pl. Infolinia 22 460 40 80 dotycząca praw pasażerów jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przyjmuje również zgłoszenia podróżnych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. W tych sprawach można skontaktować się poprzez aplikację Bezpiecznik dostępną dla użytkowników systemów Android i iOS, za pomocą formularza internetowego, wiadomości e-mail na adres bezpieczenstwo@utk.gov.pl lub pod numerem telefonu 22 749 15 85.

Urząd Transportu Kolejowego