Działania Grupy PKP w zakresie ochrony przed koronawirusem

przez | 17 marca 2020

Spółki z Grupy PKP współpracują w zakresie profilaktyki zakażań koronawirusem SARS-CoV-2. Na kolei wprowadzono specjalnie wytyczne dla pracowników, w szczególności dla personelu mającego bezpośredni kontakt z pasażerami na dworcach i w pociągach. Rozpowszechniane są także informacje o konieczności przestrzegania przez pasażerów zasad higieny. Od 15 marca br. zawieszone zostało kursowanie pociągów międzynarodowych. Ograniczenia wprowadzono także w ruchu pociągów krajowych.

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, na mocy którego zawieszono połączenia kolejowe w ruchu międzynarodowym od 15 marca br., PKP Intercity odwołało wszystkie swoje pociągi w relacjach międzynarodowych. Część pociągów została zawieszona w całej relacji, część kursuje w skróconych relacjach – tylko na odcinkach krajowych. Od 17 marca br., ze względu na zmniejszające się zainteresowanie przejazdami wynikające z wprowadzonych ograniczeń m.in. w zakresie działalności placówek kulturowych i oświatowych, delegacji oraz trwający stan zagrożenia epidemicznego w Polsce, a także w związku z trudnościami w zapewnieniu obsługi pociągów, PKP Intercity wprowadziło tymczasowe ograniczenie oferty przewozowej i zmniejszenie częstotliwości kursowania niektórych pociągów. Sytuacja jest stale monitorowana a wszelkie decyzje przewoźnika są podejmowane w oparciu o analizy frekwencji w pociągach przewoźnika. Szczegółowa lista pociągów oraz zmian wprowadzonych przez PKP Intercity została zamieszczona na stronie internetowej przewoźnika. Informacje są stale aktualizowane, zachęcamy podróżnych do śledzenia komunikatów.

Zmiany w kursowaniu pociągów krajowych i międzynarodowych PKP Intercity »

Z uwagi na wyjątkowy charakter sytuacji PKP Intercity wprowadziło specjalne zasady zwrotu biletów w przewozach krajowych i międzynarodowych. Podróżny otrzyma zwrot 100% ceny biletu zakupionego do 4 marca, ważnego na przejazd od 5 marca. W przypadku biletów kupionych 5 marca i później podróżny może zwrócić bilet na zasadach określonych w Regulaminie Przewozu Osób, Rzeczy i Zwierząt przez PKP Intercity, czyli z potrąceniem 15% odstępnego. Zwroty należności za bilety na przejazd pociągami, które zostały lub zostaną odwołane, dokonywane są w pełnej wysokości, bez potrącenia odstępnego. Dotyczy to również biletów bezzwrotnych Super Promo International. Szczegółowe informacje dotyczące zwrotów można znaleźć na stronie internetowej spółki.

Szczególne zasady zwrotu niewykorzystanych biletów ważnych na pociągi PKP Intercity »

Mając na uwadze bezpieczeństwo pasażerów, zgodnie z zalecaniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i polskiego rządu, Grupa PKP zachęca do ograniczenia transakcji gotówkowych. Rekomendowane jest kupowanie biletów kolejowych poprzez kanały mobilne: strony internetowe oraz aplikacje. W przypadku kupna biletów w kasach oraz u obsługi pociągu zalecane są zbliżeniowe płatności kartą.

W spółkach Grupy PKP odpowiedzialnych za ruch pociągów, utrzymanie infrastruktury kolejowej i dworców oraz za obsługę połączeń pasażerskich obowiązują wewnętrzne wytyczne dot. postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń i sytuacji kryzysowych, które określają także zasady działania w sytuacjach zagrożeń epidemiologicznych. Dodatkowo opracowane zostały także specjalne wytyczne w sprawie postępowania w przypadkach podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2). Określone zostały w nich zasady postępowania m.in. dla dyżurnych ruchu, drużyn konduktorskich, kasjerów biletowych, pracowników Centrum Obsługi Klienta, ochrony dworców oraz służb sprzątających i obsługi technicznej. W wytycznych ujęto także informacje o ścieżkach raportowania w przypadku stwierdzenia przebywania pociągach i obiektach kolejowych osób z podejrzeniem zakażenia wirusem. Wszystkie prowadzone działania są zgodne z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącymi zachowania w sytuacji występowania możliwości zakażeń koronawirusem.

Administratorzy dworców otrzymali dyspozycje, by w miarę możliwości wytypować w obiektach miejsca, w których mogłyby przebywać osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem do czasu przybycia służb medycznych. Obecnie takie pomieszczenia znajdują się na ponad 50 dworcach w kraju.

Na największych dworcach kolejowych w kraju oraz na stacjach i przystankach położonych w strefach przygranicznych umieszczane są plakaty i ulotki opracowane przez Ministerstwo Zdrowia, Państwową Inspekcję Sanitarną i Narodowy Fundusz Zdrowia. Apteczki znajdujące się w pociągach i na dworcach sukcesywnie są doposażane w maseczki ochronne.

W przypadku stwierdzenia u pasażerów i innych osób przebywających na dworcach objawów wirusa lub zgłoszenia się podróżnych informujących o złym samopoczuciu pracownicy ochrony powiadomią odpowiednie służby i wskażą tym osobom miejsca oczekiwania na przyjazd pogotowia ratunkowego. W przypadku zaobserwowania przez obsługę pociągu osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem bądź zgłoszenia się takiej osoby do konduktora wytyczne określają m.in. tryb powiadamiania służb ratowniczych i ustalania miejsca zatrzymania pociągu, by zapewnić dojazd służbom ratowniczym w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko kontaktu podróżnego z podejrzeniem zakażenia wirusem z innymi osobami przebywającymi w pociągu i na stacji.

Informacje o zagrożeniach związanych z koronawirusem i profilaktyce zakażeń zostały przekazane wszystkim pracownikom kolejowych spółek. Nad bezpieczeństwem podróżnych przez całą dobę czuwają pracownicy Centrum Wsparcia Klienta oraz Centrum Bezpieczeństwa Dworców.

Mając na względzie istniejące zagrożenie rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem, a przede wszystkim dobro i bezpieczeństwo pasażerów, pracownicy drużyn konduktorskich dysponują kartami lokalizacji w formie ankiety w językach polskim i angielskim. Są one wypełniane przez pasażerów jedynie doraźnie, na prośbę służb sanitarnych – w przypadku wdrożenia procedury związanej z obecnością na pokładzie pociągu pasażera z podejrzeniem zarażenia koronawirusem. Wcześniejszy obowiązek ich wypełnienia dotyczył pociągów międzynarodowych, których kursowanie zostało zawieszone.

Przed podróżą koleją warto zapoznać się z informacjami przygotowanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia.

Polskie Koleje Państwowe S.A.